Stefan Batory. Dukat 1585, Ryga

Aukcja 3 ( 21 Października 2012 )

Cena wywoławcza:
150 000 PLN
Cena sprzedaży:
420 000 PLN
Przebicie:
+ 180 %
Aukcja zakończona
Aw.: Popiersie króla w koronie i zbroi.
W otoku: STEPHA D G REX PO D L
Rw.: Wielki herb miasta Rygi, brama miejska strzeżona przez dwa lwy. Nad bramą mały herb miasta - skrzyżowane klucze, pomiędzy nimi krzyż.
W świetle bramy głowa lwa. Legendę rozpoczyna znak menniczy lilia (Herman Wulf).
W otoku: MO NO AVREA CIVITATIS RI 85

W połowie XVI wieku rozpoczął się upadek państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach. W 1561 roku Stany Inflanckie poddały się Polsce. Wejściu całości ziem państwa inflanckiego do Korony Polskiej sprzeciwiła się Moskwa, Szwecja i Dania. Przez kilkadziesiąt lat trwały działania wojenne. Ich następstwem było utworzenie księstwa Kurlandii i Semigalii oraz podział pozostałości państwa pomiędzy poszczególne kraje. Tereny dzisiejszej Estonii i Łotwy wraz z miastem Rewal znalazły się w rękach Szwecji, biskupstwo Dorpatu poddało się Danii. Formalnie pozostała część Inflant przypadła Koronie Polskiej, na co nie zgadzało się państwo moskiewskie. Przez prawie dwadzieścia lat trwała wojna pomiędzy Moskwąa Wielkim Księstwem Litewskim i Polską. Likwidacji uległo też arcybiskupstwo ryskie, natomiast sama Ryga na mocy układu z królem Zygmuntem Augustem z 1569 roku, znalazła się pod opieką Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zawarte wtedy porozumienie z Zygmuntem Augustem przewidywało, że jeszcze przez dwadzieścia lat miasto Ryga wraz z przyległościami będzie wolnym miastem. Zagrożenie ze strony Iwana Groźnego sprawiło, że rada miasta Rygi wystąpiła z aktem poddania się Koronie Polskiej i 15 stycznia 1581 roku Stefan Batory podpisał akt przyjęcia Rygi pod swoją opiekę. Po pokonaniu kontratakujących wojsk Iwana Groźnego, Stefan Batory uroczyście wjechał do miasta przyjmując hołd od mieszczan. Przywilej królewskiz 1582 roku potwierdzał dawne prawa i przywileje miasta, w tym prawo bicia monety, a ponadto zezwalał na wybijanie monety złotej.
Już w 1581 roku Ryga, na mocy dawnych praw, przystąpiła do wybijania monet z portretem króla Stefana Batorego. Monety w mennicy w Rydze wybijano według stopy monetarnej obowiązującej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. W 1584 roku zorganizowano w Rydze mennicę złotą i przystąpiono do bicia dukatów. Wybijano je w niewielkich nakładach w latach 1584 i 1585.
Dukaty z 1585 roku występują w dwóch odmianach napisowych: z nazwą Polski wyrażaną w napisie skrótem: P i PO. Obie odmiany, także rocznik 1584, są ekstremalnie rzadkie. Opisywana odmiana dukata z 1585 roku znajduje się tylko w zbiorach wiedeńskich. Jest to zatem drugi ujawniony egzemplarz tej odmiany, dodatkowo w lepszym stanie zachowania, a jedyny na rynku numizmatycznym. W podręczniku J. Tyszkiewicza wyceniony był na 1500 marek w złocie i zaopatrzony dodatkowo w znak zapytania, co było wskazówką dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety takiej autor podręcznika w handlu nie spotkał.

Kopicki. 8101; Gerbaszewski. 2; Dutkowski, (Złoto…). 149; Friedberg. 4; Kaleniecki. (-);Tyszkiewicz 1500(?)
Stan zachowania: 3 (VF)
Waga: 3,51 g Au
Średnica: 22 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67, pawilon 22, 00-871 Warszawa,
NIP 527-247-76-70 REGON 140155458
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym i w takim zakresie ograniczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne nie stosuje się.
3. Sprzedający zawiera z Organizatorem umowę pośrednictwa, która jest odrębna od postanowień niniejszego regulaminu.
4. Aukcja odbywa się 21.10.2012 w Warszawie (Hotel Westin).
5. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe opisane w katalogu, w którym znajdują się następujące informacje: dokładny opis, waga, wymiary oraz cena wywoławcza.
6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
7. Osoby zamierzające wziąć udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji. Z okazanych dokumentów tożsamości Organizator dokona kserokopii, które zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z Aukcją na co biorący w niej udział wyrażają zgodę.
8. Licytujący przystępując do aukcji zobowiązani są do wykupienia numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny stanowi wadium. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od żądania wpłacenia wadium.
9. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe będące przedmiotem aukcji są własnością Organizatora albo osób trzecich.
10. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
11. Osoby biorące udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników.
12. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
13. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
14. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora, wydawane są nabywcy wraz z Potwierdzeniem Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk. Potwierdzenie Autentyczności stanowi dowód zakupu numizmatu w nim opisanego. Dokument ten przeznaczony jest do obrotu tylko łącznie z numizmatem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim numizmatem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Potwierdzenia Autentyczności.
15. Cena monet, banknotów, odznaczeń, plakiet, medali, literatury oraz dokumentów wojskowych opisanych w katalogu, będących przedmiotem aukcji jest ceną szacunkową. Oszacowanie wartości monet dokonywane jest w oparciu o wcześniejsze notowania aukcyjne oraz wiedzę Organizatora.
16. Osoby biorące udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji.
Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
17. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę drogą faxu lub w formie elektronicznej przez e-mail. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego. Wraz z ofertą Licytujący przesyła do Organizatora kopię dowodu tożsamości w formie elektronicznej przez e-mail lub drogą faxu. W ofercie należy również wskazać numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane, oraz limit ceny, za którą Licytujący wyraża chęć nabycia tych przedmiotów. Warunkiem złożenia oferty w formie elektronicznej – przez e-mail lub drogą faxu jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta Organizatora, oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz ze złożoną ofertą. Wskazane dokumenty należy przesyłać na adres e-mail Organizatora:
[email protected] lub drogą faxu nr: +48 22 620 97 61.
18. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od ceny wywoławczej, stanowiącej 80% ich wartości określonej w katalogu.
19. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę organizacyjną w wysokości 15%. Opłata zawiera podatek VAT.
20. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę organizacyjną.
21. Organizator potrąca należną mu opłatę organizacyjną bezpośrednio z kwot przekazanych Organizatorowi zgodnie z punktem 26 niniejszego regulaminu.
22. Obowiązek uiszczenia opłaty organizacyjnej stanowi odrębny przedmiot rozliczenia pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
23. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny przed zakończeniem aukcji.
24. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
25. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty
w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Należność powinna zostać uiszczona
w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży.
26. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu zapłaty.
27. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
28. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
29. W przypadku, gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich, Organizator nie odpowiada za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
30. Ewentualne spory, wynikające z przeprowadzonej aukcji, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla Organizatora sąd w Warszawie.
31. Niniejszy regulamin sporządzony został w języku polskim, angielskim i niemieckim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści postanowień regulaminu sporządzonego w poszczególnych wersjach
językowych moc wiążącą ma regulamin sporządzony w języku polskim.
32. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy.
33. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł, mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia, wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
34. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego regulaminu lub prawo odwołania aukcji.
35. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ) Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.