Monety XIX wiek. 10 złotych 1827, Warszawa

Aukcja 1 ( 23 Października 2010 )

Cena wywoławcza:
150 000 PLN
Cena sprzedaży:
310 000 PLN
Przebicie:
+ 107 %
Aukcja zakończona

Aw.: Głowa króla w prawo. W otoku: ALEXANDER I. CES. ROS∙ WSKRZESICIEL KRÓL∙ POLS 1815
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod cesarską koroną, z mieczem i jabłkiem królewskim w szponach, na piersi na tle gronostajowego płaszcza tarcza z Orłem Polskim, u dołu F∙ – H∙ (Fryderyk Hunger) 10 ZŁOTYCH POLSKICH.
W otoku: MIKOŁAY I. CES∙ WSZ∙ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY

Pochodzący z dubletów Ermitażu, sprzedany w latach dwudziestych XX wieku, prawdopodobnie najpiękniejszy egzemplarz dziesięciozłotówki z 1827 roku. Moneta z wizerunkiem Aleksandra I wybita już za czasów panowania Mikołaja I. 10 złotych 1827 należy do najrzadszych emisji wybitych w mennicy
w Warszawie; nakład wyniósł jedynie 123 sztuki. Moneta notowana jest tylko w najlepszych zbiorach.

Lustrzany egzemplarz.

Literatura: Kopicki.2722; Plage.30; Davenport.249; Bitkin.984; H-Cz.3612; Berezowski.140


Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 31,182 g.
Średnica: 39,3 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67, pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 527-247-76-70 REGON 140155458
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym i w takim zakresie ograniczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne nie stosuje się.
3. Sprzedający zawiera z Organizatorem umowę pośrednictwa, która jest odrębna od postanowień niniejszego regulaminu.
4. Aukcja odbywa się 23.10.2010 w Warszawie (Hotel Westin).
5. Przedmiotem aukcji są monety, odznaczenia i medale opisane w katalogu, w którym znajdują się następujące informacje: dokładny opis monet, ich waga, wymiary oraz cena wywoławcza.
6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
7. Osoby zamierzające wziąć udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.
8. Licytujący przystępując do aukcji zobowiązani są do wykupienia numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny stanowi wadium. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od żądania wpłacenia wadium.
9. Monety, odznaczenia i medale będące przedmiotem aukcji są własnością Organizatora albo osób trzecich.
10. W przypadku, gdy licytowane monety, odznaczenia i medale nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
11. Osoby biorące udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników.
12. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
13. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
14. Monety, odznaczenia i medale, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz
z Potwierdzeniem Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk. Potwierdzenie Autentyczności stanowi dowód zakupu numizmatu w nim opisanego. Dokument ten przeznaczony jest do obrotu tylko łącznie z numizmatem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim numizmatem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Potwierdzenia Autentyczności.
15. Cena monet opisanych w katalogu, będących przedmiotem aukcji jest ceną szacunkową. Oszacowanie wartości monet dokonywane jest w oparciu o wcześniejsze notowania aukcyjne, oraz wiedzę Organizatora.
16. Osoby biorące udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
17. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę faxem lub w formie elektronicznej przez e-mail. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego. Wraz z ofertą Licytujący przesyła do Organizatora kopię dowodu tożsamości w formie elektronicznej przez e-mail lub faxem. W ofercie należy również wskazać numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane, oraz limit ceny, za którą Licytujący wyraża chęć nabycia tych przedmiotów. Warunkiem złożenia oferty w formie elektronicznej przez e-mail lub faxem jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta Organizatora, oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz ze złożoną ofertą. Wskazane dokumenty należy przesyłać na adres e–mail Organizatora: [email protected] lub faxem nr: + 48 22 620 97 61.
18. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od ceny wywoławczej stanowiącej 80% ich wartości określonej w katalogu.
19. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% od wylicytowanej ceny, która zawiera podatek od towarów i usług VAT.
20. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę organizacyjną stanowiącą 15% od wylicytowanej ceny.
21. Organizator potrąca należną mu opłatę organizacyjną bezpośrednio z kwot przekazanych Organizatorowi zgodnie z punktem 25 niniejszego regulaminu.
22. Obowiązek uiszczenia opłaty organizacyjnej stanowi odrębny przedmiot rozliczenia pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
23. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny przed zakończeniem aukcji.
24. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
25. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty w walucie PLN/USD/EUR w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży.
26. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu zapłaty.
27. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
28. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział
w licytacji dotyczących wysokości ceny.
29. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
30. Ewentualne spory wynikające z przeprowadzonej aukcji rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla Organizatora sąd w Warszawie.
31. Niniejszy regulamin sporządzony został w języku polskim, angielskim i niemieckim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści postanowień regulaminu sporządzonego w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma regulamin sporządzony w języku polskim.
32. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy.
33. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, któ rych wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
34. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego regulaminu lub prawo odwołania aukcji.
35. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.