Zygmunt l Stary. Dukat 1531, Kraków ex. Potocki collection, UNIKAT

Aukcja 12 ( 21 Października 2017 )

Cena wywoławcza:
250 000 PLN
Cena sprzedaży:
390 000 PLN
Przebicie:
+ 56 %
Aukcja zakończona

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi. W odcięciu wśród renesansowych smoków data 1531. W otoku: SIGIS I − REX POL (jako interpunkcja małe kółeczka)
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małym herbem Habsburgów w środku. Po bokach inicjały C-N (Cracovia-Nicolaus, Mikołaj Szydłowiecki, podskarbi wielki koronny). W otoku dewiza: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT (sprawiedliwy, jak palma zakwitnie).

Dukaty rozpoczęto wybijać w Krakowie w 1528 roku. Stanowiły ukoronowanie reformy monetarnej z lat 1526-1528. Wprowadzała ona w Królestwie Polskim nowoczesny, wielonominałowy system monetarny. Dukaty wybijano według parametrów dukata węgierskiego. Miały próbę 23,5 karata i ważyły 3,56 grama.Pierwsza emisja dukatów miała miejsce w roku 1528, a bito je do 1535 roku. Na pierwszych dukatach z lat 1528- 1531, widniał umieszczony na linii portret króla z profilu. U dołu pomiędzy ozdobami umieszczano datę. W 1532 roku zmieniono ikonografię monet, odtąd, całe pole monety wypełniał królewski portret otoczony legendą. Na rewersie znalazła się czteropolowa tarcza herbowa: kolejno z herbami: Królestwa Polskiego (Orzeł w koronie), Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń), Rusi (Lew w lewo), Prus Królewskich (Orzeł z mieczem nad głową). W środku, w tzw. „polu sercowym” znalazła się mała tarcza z herbem Habsburgów, należącym do Elżbiety Rakuszanki, matki króla Zygmunta Starego. Na rewersie zamiast tradycyjnie stosowanego na monetach złotych napisu, znalazł się cytat z Księgi Psalmów: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT (PS.91.13). Taki sam napis znajduje się także na ceremonialnym mieczu króla Zygmunta, gdzie na głowni miecza widnieje napis: Sigismundus Rex Justus (Zygmunt Król Sprawiedliwy). Bardzo ciekawa jest tarcza herbowa na rewersie monety. Za panowania Jagiellonów, Królestwo Polskie było unią personalną, gdzie osoba króla jednoczyła ziemie wchodzące w skład państwa. W tym wypadku Orzeł był godłem nie tylko polskim ale całego Królestwa, Pogoń była jednocześnie herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i herbem rodowym Jagiellonów. Natomiast pozostałe herby to ziemie które oddały się pod opiekę króla z rodu Jagiellonów. Dopiero po Unii zawartej w Lublinie 1569 roku, tworzącej jednolite prawnie królestwo, tzw. Królestwo Obojga Narodów, na tarczy herbowej pozostają już tylko herby Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz herb rodowy króla.

Umieszczenie w polu środkowym herbu rodowego Habsburgów, było z jednej strony gestem wobec matki króla, Elżbiety z rodu Habsburgów, a z drugiej stanowiło podkreślenie ważności układów politycznych zawartych między Jagiellonami a Habsburgami. Układ heraldyczny został szczegółowo opisany w ordynacji menniczej z 16 lutego 1528 roku, gdzie czytamy, że na monecie winny znaleźć herby: /…/ Aquilla, regni nostri (Orzeł królestwa) /…/ in secunda: Insigne Magni Ducatus Lithuanie, in prima/…/ Leonem, insignie terrarum Russie / …/Aquillam cum gladio, insigne terrarum Prussie/…/ insignie panatur domus Austrie/.../ Ordynacja nakazywała też umieszczenie cytatu z Psalmu/…/ tekstus vero in circuitu: Justus ut palma florebit. Ponadto w ordynacji napisano, że na dukacie znajdą się inicjały C i N. Czyli pierwsza litera nazwy miasta Krakowa, gdzie była zlokalizowana mennica, oraz inicjał imienia podskarbiego. Znane są tylko dwa egzemplarze dukata z 1531 roku. Jeden znajdował się w zaginionej kolekcji nieświeskich Radziwiłłów, drugi był w posiadaniu Franciszka Potockiego i wraz jego zbiorem trafił potem do rąk Andrzeja Potockiego. Egzemplarz z kolekcji Potockiego był sygnowany puncą z herbem Pilawa – oferowany egzemplarz. Kolekcja Andrzeja Potockiego, po jego śmierci w 1911 roku, była przechowywana w Krakowie w pałacu pod Baranami. W latach 1911-1939 niektóre egzemplarze wyprzedano na potrzeby utrzymania zbioru. Wszystkie monety zgromadzone w jego zbiorze były sygnowane puncą z herbem rodowym Potockich – Pilawą. Sam Andrzej Potocki, jak i spadkobiercy prowadzili aktywną wymianę kolekcjonerską. Często egzemplarze gorzej zachowane, jak też dublety były wyprzedawane lub wymieniane. Monety z puncą Pilawa można znaleźć m.in. w XIX wiecznym zbiorze w Ermitażu, w kolekcji Czapskich w Krakowie, a także w Berlinie. Były notowane na aukcjach, jeszcze za życia Andrzeja Potockiego. Na przykład na licytacji zbioru Zygmunta Chełmińskiego w 1904 roku wystawiono kilkadziesiąt monet z kolekcji Potockich (nie wszystkie z puncą Pilawa). Monety oznaczone puncą spotykamy na wielu przedwojennych aukcjach. Bardzo wiele monet oznaczonych puncą Pilawa trafiło na rynek w okresie międzywojennym. Już w tamtym okresie były przedmiotem licznych transakcji i wymian kolekcjonerskich. Duża ich ilość do dzisiaj znajduje się wśród kolekcjonerów w kraju i za granicą w bardziej i mniej znanych prywatnych zbiorach.

Do tej pory żaden egzemplarz dukata z 1531 roku nie był wcześniej ilustrowany. W pracy J. Dutkowskiego ‘’Złoto czasów dynastii Jagiellonów’, znajduje się tylko opis. Natomiast E. Kopicki ilustruje go wzorując się na awersie dukata z 1531 roku z mennicy w Toruniu, a nie w oparciu o wygląd oryginału. Unikat na rynku kolekcjonerskim. Delikatna patyna, delikatne uderzenie w polu. Moneta do najlepszych kolekcji na świecie.

Stroczyński 33; Gumowski(1914) 582a (R8); Kopicki(1995) 448 (R8); Friedberg 1; Złoto Jagiellonów 4 (R8) (brak fotografii); Tyszkiewicz 1500


Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 3,41 g Au
Średnica: 21 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 21.10.2017 r. w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 21, 00-132 Warszawa (hotel Westin).
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane
6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.
8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na żywo (również on-line), zobowiązani są do wpłaty na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji Autentyczności.
14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.
16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z wyższymi notami.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl
18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.
19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej: Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych).
20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przed zakończeniem aukcji.
21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.
23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.
25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska.
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN: 87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
Odbiorca: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk
29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.