Brześć - 5 złotych Spółdzielni Spożywców „Sybirak” 82 Pułku Piechoty - RZADKIE

Aukcja 36 - sesja III ( 20 Września 2022 )

Cena wywoławcza:
300 PLN
Cena końcowa:
685 PLN
Przebicie:
+ 128 %
Aukcja zakończona

Bardzo rzadka moneta wojskowa do tej pory kilkukrotnie notowana na aukcjach

Ładny egzemplarz.

Jakubowski 100 (R7a)


Stan zachowania: 3+ (VF+)
Waga: 5,92 g Alp.
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

§ 1. Postanowienia wstępne

1.          Organizatorem aukcji jest Michał Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 lok.  22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51, numer telefonu (+48) 620 45 74, adres poczty elektronicznej: [email protected] zwany dalej Domem Aukcyjnym.

2.         Aukcja odbędzie się w Warszawie w miejscu i terminie wskazanym w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.aukcjamonet.pl 

3.         Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu aukcji w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

 

§ 2. Przedmioty sprzedaży aukcyjnej

1.          Przedmiotem aukcji są rzeczy ruchome o charakterze kolekcjonerskim, w szczególności monety, banknoty medale, odznaczenia lub inne przedmioty kolekcjonerskie (dalej: obiekty) wystawione do sprzedaży przez ich właścicieli.

2.         Opisy obiektów wraz z ceną wywoławczą są prezentowane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie www.aukcjamonet.pl. Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane do momentu rozpoczęcia licytacji. 

3.         Informacje o obiektach prezentowane w katalogu aukcyjnym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.         Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym oraz ich autentyczność, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. 

5.         Wystawione obiekty nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

6.         Z uwagi na brak możliwości oddania wszystkich cech danego obiektu w katalogu, Dom Aukcyjny zachęca zainteresowanych do osobistego zapoznania się z ich stanem przed rozpoczęciem aukcji.

7.         Dom Aukcyjny może wycofać przedmiot aukcji bez podania przyczyny.

8.         Dom Aukcyjny nie podnosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne. 

 

§ 3. Warunki przystąpienia do aukcji

1.          W aukcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2.         Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby fizyczne lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne, które przed jej rozpoczęciem dokonają skutecznego zapisu na aukcję (dalej: Uczestnik). 

3.         Zapis może być dokonany w siedzibie Domu Aukcyjnego, a także za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie aukcyjnej działającej pod adresem internetowym www.aukcjamonet.pl  Zainteresowany może również dokonać zapisu wysyłając na adres poczty elektronicznej [email protected] stosowną wiadomość wraz z podaniem swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, najpóźniej na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem aukcji

4.         Uczestnik aukcji otrzymuje kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może on licytować. Kredyt dotyczy wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych obiektów lub dni aukcji.

5.         Uczestnik aukcji może wnosić o podniesienie kredytu wydatków, przy czym Dom Aukcyjny może uzależnić jego zwiększenie od wpłacenia określonego wadium, które w przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia obiektu. W pozostałych przypadkach wadium jest zwracane Uczestnikowi z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 zd. 2.

6.         Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny przed sfinalizowaniem transakcji może wymagać od Uczestnika podania dodatkowych danych osobowych i informacji ponad dane wskazane przy zapisie na aukcję. 

7.         Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nie ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej wypłacalności.  

8.         Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert oraz danych osobowych Uczestników aukcji i właścicieli sprzedawanych obiektów.

 

§ 4. Udział osobisty

1.          Uczestnik dopuszczony do aukcji otrzymuje indywidualny numer (dalej: identyfikator), którym posługuje się w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać go na każde wezwanie.

2.         Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia identyfikatora przez osobę trzecią.

 

§ 5. Licytacja telefoniczna

1.          Uczestnik, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązany do wskazania obiektów, które zamierza licytować oraz numeru swojego telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Uczestnik może określić na zleceniu limit, do którego Dom Aukcyjny będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, wówczas w takim przypadku Dom Aukcyjny uznaje, że zainteresowany oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

2.         Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed terminem aukcji. 

3.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z trudności z dostępem do sieci telefonicznej będące po stronie Uczestnika, jeżeli nie uda mu się po trzech próbach nawiązać telefonicznego połączenia z Uczestnikiem.

 

§ 6. Licytacja w imieniu Uczestnika

1.          Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w jego imieniu wybranych obiektów do kwoty maksymalnej, oznaczonej w zleceniu. Dom Aukcyjny będzie licytował według postąpień oraz do wysokości określonego limitu ceny.

2.         Zlecenie licytacji należy dostarczyć osobiście do siedziby Domu Aukcyjnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.

 

§ 7. Licytacja online (przez Internet w czasie rzeczywistym)

1.          Dom Aukcyjny udostępnia zainteresowanym możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet za pośrednictwem platformy aukcyjnej razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2.         Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na platformie aukcyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.aukcjamonet.pl oraz spełnienie przez niego wymagań technicznych określonych w Regulaminie platformy znajdującego się pod adresem internetowym www.niemczyk.pl 

3.         Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Uczestnika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Uczestnika. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

4.         Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu przez Uczestnika lub inne problemy techniczne będące po jego stronie.

5.         Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie przycisku z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na przycisku. Kliknięcie na przycisk ma taką samą wagę jak podniesienie identyfikatora na sali aukcyjnej.    

6.         Po zakończeniu aukcji Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres poczty elektronicznej podany przy zapisie na aukcję.

 

§ 8. Przebieg aukcji

1.          Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. 

2.         Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny (dalej Aukcjoner). Decyzje Aukcjonera podjęte w czasie aukcji są ostateczne.

3.         Aukcjoner określa postąpienia (zmiany ceny obiektu podczas licytacji) według progów publikowanych w katalogu na stronie danego obiektu lub według własnego uznania. Jest on uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali aukcyjnej jak i z Internetu czy oferty telefonicznej, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje nabywcę obiektu. 

4.         Aukcjoner może, w zależności od zainteresowania obiektem, rozpocząć licytację od ceny wywoławczej niższej lub wyższej od ceny obiektu zawartej w katalogu.

5.         Oferta Uczestnika aukcji jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6.         Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, jeżeli inny Uczestnik złoży ofertę wyższą i zostanie ona przyjęta przez Aukcjonera, także w sposób dorozumiany. 

7.         Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt, cofnąć licytację do wskazanego momentu lub ponownie zaproponować obiekt do licytacji. 

8.         Aukcjoner ma prawo nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy wysokość kredytu wydatków danego Uczestnika. 

9.         Zakończenie licytacji danego obiektu następuje po zatwierdzeniu wylicytowanej ceny (dalej przybicie) o czym Aukcjoner informuje Uczestników licytacji. 

10.       Przybicie dokonane przez Aukcjonera jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a zwycięzcą licytacji. 

 

§ 9. Płatności

1.          Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. 

2.         Opłata aukcyjna wynosi 20% wartości przybicia i zawiera podatek od towarów i usług (VAT)

3.         Do opłat dodatkowych zalicza się ewentualne koszty transportu i ubezpieczenia przesyłki.

4.         Jeśli w chwili licytacji obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 8% podatek VAT o czym Dom Aukcyjny informuje każdorazowo w opisie danej pozycji.

5.         Kwota wylicytowana, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

6.         Prawo własności obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

7.         Zapłata ceny nabycia jest możliwa bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie 7 dni od zakończenia aukcji. 

8.         Wydanie wylicytowanego obiektu nastąpi po zapłacie na rzecz Domu Aukcyjnego pełnej ceny nabycia.

9.         Dom Aukcyjny może naliczyć dodatkowo opłatę za przechowanie wylicytowanego obiektu począwszy od 8 dnia od zakończenia aukcji, jeżeli nie zostanie on w tym czasie odebrany lub zwycięzca aukcji nie opłaci należnego kosztu przesyłki.

10.       Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. 

11.        Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość rozliczeń transakcji w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z zainteresowanym. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mają możliwość dokonania wyboru waluty w jakiej chcą licytować spośród walut dostępnych na platformie aukcyjnej.

12.        Akceptowanymi formami płatności są: przelew bankowy lub gotówka.

13.        Dom Aukcyjny akceptuje płatności gotówkowe jedynie dla zamówień o równowartości poniżej 10.000 EURO.

14.        W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy:                                      

a)         dla wpłat złotówkowych: Bank Pekao S.A.

43 1240 6292 1111 0010 6046 2122 [PLN]

b)         wpłat walutowych: Bank Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPW

PL 85 1240 6292 1978 0010 6046 2151 [EURO] 

PL 68 1240 6292 1787 0010 6046 2210 [USD]         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

§ 10. Odbiór lub dostawa przedmiotu aukcji

1.          Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w miejscu przeprowadzania aukcji lub w siedzibie Domu Aukcyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nabywcą szczegółów odbioru.  

2.         Na życzenie nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres.

3.         W przypadku wysyłki obiektu nabywca ponosi koszty jego dostawy. Może on dokonać wyboru spośród opcji zaproponowanych przez Dom Aukcyjny bądź samodzielnie wskazać sposób dostawy.

 

§ 11. Reklamacje

1.          Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.         Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.         Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać dane nabywcy oraz uzasadnienie.

4.         W przypadku uznania reklamacji, nabywca zobowiązany jest zwrócić obiekt na swój koszt w stanie niezmienionym. Dom Aukcyjny dokona na rzecz nabywcy zwrotu kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej.

 

§ 12. Prawo odstąpienia

1.          Nabywca obiektu będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Domu Aukcyjnego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.         Aukcje organizowane przez Dom Aukcyjny są aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Nabywcom będącym konsumentami, którzy zawarli umowę sprzedaży w drodze aukcji publicznej osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.         Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

4.         Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 8 ust. 10 powyżej. W takim przypadku wadium wniesione przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 nie podlega zwrotowi. 

 

§ 13. Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć,  ilustracji  i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

 

§ 14. Ograniczenia prawne

1.          Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

2.         Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na zwycięzcy licytacji. Dom Aukcyjny nie pośredniczy w procedurze uzyskania pozwolenia wskazanego powyżej.

3.         Brak uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia nabywcy z obowiązku zapłaty za zakupione obiekty. 

4.         Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.

 

§ 15. Dane osobowe

1.          Dom Aukcyjny jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w aukcji.

2.         Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. 

3.         Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w Klauzuli informacyjnej RODO.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1.          Regulamin aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.         W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu aukcji decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla Domu Aukcyjnego i Uczestników.

3.         Prawem właściwym dla umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą jest prawo polskie.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych nam powierzonych. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Michał Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 lok.  22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 adres poczty elektronicznej: [email protected] jest administratorem danych osobowych  (dalej: Administrator) swoich pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę. 

 

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)         osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),

2)         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

3)         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   (art. 6 ust. 1c RODO);

4)         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);

5)         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),

6)         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osób, których dotyczą przetwarzane są:

1)         w celu realizacji umowy o świadczenie usług;

2)         w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji. Przetwarzane w tym celu dane obejmują: 

1)         nazwisko i imię (imiona), 

2)         adres do korespondencji,  

3)         numer telefonu,

4)         adres poczty elektronicznej.

 

Dane osobowe przetwarzane do celów informacyjnych i marketingowych obejmują: 

1)         imię i nazwisko,

2)         numer telefonu,

3)         adres poczty elektronicznej.

 

Przetwarzanie danych przekazanych Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b), c) lub f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te przetwarzane są w celu, w jakim zostały udostępnione.

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona. 

 

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.  

 

Dane osób, przy pomocy których kontrahenci wykonują umowy zawarte z Administratorem,  przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

 

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I PRZECIWDZIAŁANIU TERRORYZMOWI

Na mocy przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. (dalej: u.p.p.p.) Administrator jako tzw. instytucja obowiązana ma obowiązek:

1)         identyfikować i weryfikować tożsamość klientów, osób upoważnionych w imieniu klienta, beneficjentów rzeczywistych (art. 34 ust. 2 u.p.p.p.) i w tym celu kopiować dokumenty tożsamości klienta, osób upoważnionych, beneficjentów rzeczywistych (art. 34 ust. 4 u.p.p.p.);

2)         oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka dotyczące klientów – w tym osób fizycznych (art. 27, 33 u.p.p.p.);

3)         oceniać ryzyko prania pieniędzy dla transakcji okazjonalnej oraz stosunków gospodarczych ze swoimi klientami, w tym osobami fizycznymi (art. 33 u.p.p.p.);

4)         stosować środki bezpieczeństwa finansowego inne niż identyfikacja (art. 34 ust. 1 u.p.p.p.), a w tym oceniać stosunki gospodarcze klienta, w tym pozyskiwać informacje na temat tych stosunków i dopytywać o nie, monitorować stosunki gospodarcze klienta, w tym analizować jego transakcje, badać źródła pochodzenia pieniędzy i innego majątku (art. 34 ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.p.p.);

5)         ustalać, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP);

6)         przetwarzać informacje otrzymane od sygnalistów i dotyczące sygnalistow (art. 53 u.p.p.p.);

7)         raportować o transakcjach ponadprogowych, czyli o wpłatach i wypłatach oraz transferach (z wyjątkami) ponad 15 000 euro

8)         przekazywać informacje wskazane w art. 72 u.p.p.p,

9)         raportować o okolicznościach podejrzanych, czyli zawiadamiać o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 u.p.p.p.);

10)       wstrzymywać transakcje podejrzane (art. 86 u.p.p.p.);

11)        zawiadamiać prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż pranie pieniędzy (art. 89 u.p.p.p.);

12)        stosować szczególne środki ograniczające – czyli odcinać podmioty i osoby wpisane na listy sankcyjne od pieniędzy (art. 117 u.p.p.p.).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i obejmuje w przypadku osoby fizycznej zawierającej z Administratorem transakcję podlegającą przepisom u.p.p.p następujące dane:

a)         imię i nazwisko,

b)         obywatelstwo,

c)         numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,

d)         serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e)         adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,

f)          nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”.

 

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:

Podanie danych dla celów realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej wykonania. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu umowy nie będzie możliwa. 

 

Podanie danych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie nie będzie możliwe wykonanie przez Administratora określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie o aktualnych pakietach, promocjach, nowym zakresie usług obowiązujących u Administratora.

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową inną aniżeli świadczenie usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania związanych z tym rozliczeń finansowych. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. 

 

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.