PRÓBA. MOSIĄDZ Konstytucja 5 złotych 1925 – NAJRZADSZA - z kolekcji W. Głuchowskiego

Świąteczna Aukcja 32 - sesja II ( 12 Grudnia 2021 )

Cena wywoławcza:
30 000 PLN
Cena sprzedaży:
52 000 PLN
Przebicie:
+ 73 %
Aukcja zakończona


Aw.: Po środku godło: orzeł ukoronowany koroną zamkniętą, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 1925, z prawej strony przy łapie orła herb Kościesza - znak warszawskiej mennicy.

Rw.
: Przedstawienie personifikacji Polski na postumencie, wyciągającej dłoń po trzymaną przez młodzieńca księgę z napisem „KONSTYTUCJA”, w dole złożony snop zboża z sierpem. Poniżej napis: PIĘĆ 5 ZŁOTYCH 5. W zależności od odmiany, w otoku perełkowa obwódka złożona z 81 lub 100 perełek.

Rant: Napis łaciński - SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX, co tłumaczy się: dobro Rzeczpospolitej najwyższym prawem.

Grudniowa aukcja będzie pierwszą w historii, na którą trafi aż sześć różnych, zachowanych w niespotykanym stanie egzemplarzy monety upamiętniającej majową konstytucję, w tym dwa pochodzące z międzywojennego zbioru Włodzimierza Głuchowskiego. W katalogu zgromadzone zostały odznaczające się menniczym połyskiem odmiany z obwódką o 81 oraz 100 perełkach, rzadkie monety wybite w mosiądzu i tombaku, okolicznościowa pięciozłotówka z monogramami oraz jedyny znany kolekcjonerom egzemplarz wykonany stemplem lustrzanym.

Okoliczności prawne

Rok 1925, na który przypaść miała szeroka emisja pięciozłotówki z Konstytucją był w historii rodzimej gospodarki czasem ciężkiej walki o stabilizację. Samą decyzję o ostatecznym kształcie monety poprzedziły aż cztery rozporządzenia i jedna specjalna ustawa, począwszy od zimy 1924 r., kiedy ustalono, że pięciozłotówki bite będą w srebrze próby 900, a krążki powinny mieć średnicę 37 mm i masę 25 gramów. Nowelizacja, która nastąpiła już po kwartale, obniżyła próbę metalu do 750, przy założeniu, że pozostałe parametry nie ulegną zmianie, co kolidowało z regułami obowiązującej jeszcze Łacińskiej Unii Monetarnej. Po miesiącu, rozporządzeniem Ministra Skarbu ustalono wzory obiegowych monet, przy czym pięciozłotówce przypadł projekt Tadeusza Breyera, ostatecznie zmieniony w maju 1925 r. na „Konstytucję” opracowaną przez Stanisława Lewandowskiego. Przywrócenie zgodnej z zasadami próby 900 nastąpiło natomiast w czerwcu i - mimo zamówienia srebra w hucie w Strzybnicy - zaniechano produkcji obiegowych egzemplarzy, z uwagi na fakt, że przy takim założeniu wartość metalu przewyższała tę deklarowaną w nominale. W Mennicy Państwowej rozpoczęto jednak zawczasu przygotowania do emisji, opracowując stemple i wykonując przykładowe okazy w różnych odmianach - oprócz monet srebrnych, sto pięciozłotówek wybito w tombaku i 60 w mosiądzu, przy czym srebrna „Konstytucja” wykonana specjalnie polerownym stemplem lustrzanym znana jest zaledwie w jednym, prezentowanym w katalogu egzemplarzu.

Polonia Stanisława Lewandowskiego
Przedstawienie upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3. maja odwołuje się do tradycji dalece wcześniejszej niż stylistyka na nowo kształtującej się, XX-wiecznej Polski. Stanisław Lewandowski, opracowując wybitą scenę, nawiązał kompozycyjnie do przyznawanych w poprzednim wieku medali na rolniczo-przemysłowych wystawach - kobieca postać siedząca na niewysokim postumencie wspierała dłoń na kartuszu, wskazując na pozostałe symboliczne przedmioty w pobliżu.
Polonia, uosabiająca na międzywojennej pięciozłotówce ojczyznę, wspiera więc zgodnie z tą konwencją prawy nadgarstek na tarczy z orłem, wyciągając drugą dłoń po trzymaną przez młodego giermka Konstytucję. U jej stóp złożony jest snop zboża z sierpem, natomiast stylizacja szat nawiązywać może jeszcze do czasów królewskiej Polski - w przeciwieństwie do wzorców medalierskich, Polonia nie przywodzi na myśl bogini antyku, a rozłożysta suknia i osłaniająca jej włosy chusta przypomina raczej okres dynastii jagiellońskiej.

Oprócz samej, bardzo czytelnej kompozycji symbolicznej, okoliczność uchwalenia Konstytucji 3 maja na wąskiej partii monet zaakcentowana została również datą. Zapis „3/V”, a także monogramy Stanisława Wojciechowskiego i Władysława Grabskiego prezentować miał awers stu pięciozłotówek wybitych w srebrze. Jak wskazują eksperci, okolicznościowa wersja stanowi najrzadszą odmianę w tym metalu, nie licząc pojedynczego egzemplarza, który bez wątpienia opisywany jest jako próbny.

Konstytucja - dyskusja wokół monet próbnych
Mimo że omawiany wzór pięciozłotówki nigdy nie pojawił się w obiegu, zdania numizmatyków w kwestii klasyfikowania zachowanych monet jako próbnych są podzielone. Kierując się przesłankami wskazanymi przez Janusza Parchimowicza, egzemplarze z Konstytucją uznać należy za monety o charakterze obiegowym, które ze względów formalnych ostatecznie nie zostały do obiegu wprowadzone. Jako próbne opisane zostały jednak w grudniowym katalogu egzemplarze wybite w mosiądzu oraz tombaku - a więc stopach użytych raczej eksperymentalnie - a także unikatowy na rynku okaz wykonany stemplem lustrzanym.

PRÓBA - mosiądz - 5 złotych 1925 - Konstytucja - rzadkość
 ex. Głuchowski

Niezwykle rzadka moneta próbna wybita w mosiądzu w nakładzie 60 egzemplarzy, przy czym obecnie znane są jedynie dwie sztuki tej odmiany. Fotografia prezentowanego egzemplarza znajduje się w katalogu J. Parchimowicza na monety próbne II Rzeczpospolitej na str. 192.
Wspaniały stan zachowania ze szlachetną patyną i połyskiem menniczym.
Najpiękniejszy znany egzemplarz na rynku, pochodzący z międzywojennej kolekcji Włodzimierza Głuchowskiego.
Parchimowicz 139b


Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 18,66 g MOSIĄDZ
Średnica: 37 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064

2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.

3. Aukcja odbywa się w internecie za pośrednictwem strony licytacji www.aukcjamonet.pl.

4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.

5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane

6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.

7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.

8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na żywo (również on-line), mogą zostać poproszeni o wpłatę na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.

9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.

10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.

11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.

12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu  Gwarancji Autentyczności.

14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.

16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z wyższymi notami.

17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl

18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.

19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej: Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych).

20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przed zakończeniem aukcji.

21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.

22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.

23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.

24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.

25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.

26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.

27. Wszelkie roszczenia z tytułu wad fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Organizatora. Nabywca ma obowiązek dokonania niezwłocznego sprawdzenia przedmiotów i zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje składane po upływie tego terminu nie będą uwzględniane. W przypadku nabycia monet/banknotów w gradingu nabywca godzi się na zastosowaną przez firmę gradingową klasyfikację monety/banknotu i ewentualne roszczenia w tym względzie może kierować tylko do firmy gradingowej.

28. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska.

29. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:

Numer konta PLN: 43 1240 6292 1111 0010 6046 2122

Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151

Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210

SWIFT: PKOPPLPW

Odbiorca: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk

 

30. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

31. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.

32. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO/GDPR)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1.                 Administratorem danych osobowych Użytkowników, tj. osób, które zarejestrowały konto w serwisie Aukcjamonet.pl na  potrzeby licytacji organizowanej za pośrednictwem serwisu Aukcjamonet.pl jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51,

 

2.                 Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

3.                 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

 

•             założenia i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie Aukcjamonet.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Aukcjamonet.pl oraz związanych z organizacją, przeprowadzeniem aukcji oraz obsługą po aukcyjną aukcji organizowanej w serwisie Aukcjamonet.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem serwisu serwisie Aukcjamonet.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i udziału w aukcji

 

•             prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,

 

•             bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem,

 

•             zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk wynikających z przepisów prawa,

 

•             stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowanie,

 

•             rozpatrywania reklamacji,

 

•             badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,

 

•             kontaktu z Użytkownikiem serwisu,

 

podstawą prawną przetwarzania przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt 3 jest:

 

•             wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik,

 

•             prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu  dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,

 

•             zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego),

 

dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk:

 

•             podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa zakupionych monet lub korespondencji,

 

•             odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;

 

Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,

 

Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk w zakresie realizacji zamówienia oraz na czas uczestnictwa w aukcji. Dodatkowo na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz z udziałem Użytkownika w aukcji Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie przetwarzała dane Użytkownika przez okres 10 lat od dnia zakończenia aukcji

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Aukcji i realizacji tych umów przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk

 

Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem aukcjamonet.pl. W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.

 

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej, zgody, Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie mógł przetwarzać  dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Użytkownika na podstawie jego danych osobowych i historii zakupowej, a także dotychczasowego korzystania z serwisu niemczyk.pl/sklep. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Użytkownikowi indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Użytkownik który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej.

 

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika   dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkowania dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,

 

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 

Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

 

Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.