Władysław IV Waza. Szerokie - obiegowe 2 dukaty 1642, Gdańsk - RZADKOŚĆ

Cena wywoławcza:
200 000 PLN
Twoja oferta:
( Sobota, 20 Marca, 09:00 CET )

Aw.: Popiersie króla w koronie w bogato dekorowanej zbroi z wyłożonym koronkowym kołnierzem. Na piersi Order Złotego Runa. Wewnętrzna i zewnętrzna obwódka sznurowa. W otoku: VLAD. IIII.D.G.REX. POL.& SVEC. M.D.LIT .RVS. PR.
Rw.: Panorama miasta Gdańska z charakterystycznymi budowlami widziana z perspektywy Biskupiej Górki. U dołu mała tarcza miejska podtrzymywana przez dwa lwy, ozdobiona liśćmi palmy i gałązką stojącą na ozdobnej konsoli. W polach konsoli inicjały mincerskie G-R (Gerhard Rogge). U góry wieniec słoneczny z promieniami. Wewnątrz zapisane alfabetem hebrajskim imię Boga – JAHWE. Wewnętrzna i zewnętrzna obwódka sznurowa. W otoku: MON: AUREA CIVITA - TIS GEDANEN: 1642:.

Za panowania Władysława IV mennica w Gdańsku wybijała donatywy o wadze od 2 do 10 dukatów z charakterystycznym napisem: EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS FIERI FECIT ( z czystego złota miasto Gdańsk wybić kazało) . Na pierwszych emisjach widniała tarcza herbem miasta, która potem została zastąpiona widokiem Gdańska. W 1640 i 1641 roku stemplami półtalarów odbijano wielodukaty o wadze 2, 3 i 4 dukatów. W 1642 roku przygotowano kolejną emisję wielodukatów, umieszczono na nich panoramę miejską, jednak zamiast charakterystycznej dla donatyw dewizy pojawił się napis: MONETA AUREA… ( moneta złota…). Stemple do bicia wielodukatów wykonał medalier gdański Jan Höhn starszy. Na monetach nie ma jego inicjałów. Przypisano je temu medalierowi na podstawie elementów charakterystycznych dla jego warsztatu widniejących na medalach gdańskich, sygnowanych jego inicjałami. Wielodukaty te wybijano o wadze 2, 3 i 4 dukatów. W zbiorze Czapskiego był egzemplarz o wadze 3 dukatów. W zbiorze Muzeum Narodowego w Warszawie są egzemplarze o wadze 2 i 3 dukatów. Według M. Gumowskiego, Sobański posiadał 2-, 3- i 4- dukatówkę, zaś Potocki 2 i 3 dukatówkę. Obecnie w MNW znajdują tylko egzemplarze o wadze 2 i 3 dukatów (pochodzące, jak się wydaje ze zbioru Sobańskiego). Najczęściej w zbiorach i na aukcjach spotyka się egzemplarze o wadze 3 dukatów. Natomiast 2 i 4 dukaty są znacznie rzadsze. 2 dukaty znane są w trzech 3 zbiorach publicznych, przy czym egzemplarz znajdujący w Zamku Królewskim został w 2001 roku zakupiony na 288 aukcji firmy Divo Hess. Według noty przy opisie tej monety w karcie inwentarzowej zamku ten egzemplarz jest tożsamy z egzemplarzem Chełmińskiego(w jego katalogu ta moneta nie była ilustrowana).

Dwudukat gdański z 1642 roku na powojennym rynku aukcyjnym pojawił się po raz pierwszy na aukcji w Szwajcarii w 1963 roku. Ten sam egzemplarz był potem licytowany na aukcji u Hessa w 1979 i w tym samym domu aukcyjnym w 2001 roku, skąd został zakupiony do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1988 roku kolejny egzemplarz był licytowany w USA na marcowej aukcji w firmie Bowers and Merena i pochodził z kolekcji Guia (korzystał z niej R. Friedberg przygotowując katalog złotych monet świata). Był to drugi egzemplarz, jaki pojawił się na rynku numizmatycznym (nie mam dostępu do katalogu z aukcji Sternberga). 

Obecnie na rynku numizmatycznym można potwierdzić obecność tylko trzech egzemplarzy- razem z naszym egzemplarzem.

Ekstremalnie rzadka i efektowna moneta. Wspaniale zachowana z połyskiem menniczy na całej powierzchni. 

Moneta do najlepszych kolekcji. 

Kaleniecki s.282; Kopicki.7598R8; Friedberg.13; Dutkowski, Suchanek CNG.236; Złoto Wazów (TI) 305 (R6)


Stan zachowania: 1-/2+ (UNC-/EF+)
Waga: 6,983 g
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064 
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym. 
3. Aukcja odbywa się w internecie za pośrednictwem strony licytacji www.aukcjamonet.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji. 
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane 
6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji. 
8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na żywo (również on-line), zobowiązani są do wpłaty na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany. 
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów. 
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień. 
11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona. 
12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu  Gwarancji Autentyczności. 
14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane. 
15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup. 
16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z wyższymi notami. 
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl 
18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w wysokości 18% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT. 
19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej: Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych). 
20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przed zakończeniem aukcji. 
21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki. 
23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony. 
24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia. 
25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny. 
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego. 
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska. 
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN: 43 1240 6292 1111 0010 6046 2122
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
Odbiorca: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk
29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji. 
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.