Jan III Sobieski. Dwudukat bez daty, Gdańsk, z kolekcji Karolkiewicza

Aukcja 8 ( 03 Października 2015 )

Cena wywoławcza:
150 000 PLN
Cena sprzedaży:
195 000 PLN
Przebicie:
+ 30 %
Aukcja zakończona

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi ozdobionej na ramieniu głową lwa. W otoku: IOAN III D G REX POL M D L RUS PR

Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę z herbem miasta stojącą na ozdobnym kartuszu. U dołu inicjały D-L (Daniel Lesse). W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS

Wyjątkowej klasy numizmat modelowany przez Jana Hohna młodszego. Został wybity w mennicy w Gdańsku po zwycięstwie Jana III Sobieskiego nad imperium Osmańskim pod Wiedniem w 1683 roku. Król został na monecie przedstawiony w koronie i bogato zdobionej zbroi. Dwudukat został wybity za pomocą dwóch par stempli z D L (oferowany egzemplarz) i bez inicjałów. Obie odmiany są bardzo rzadkie i należą do monet notowanych tylko w największych kolekcjach. Poza zbiorem Czapskich żaden egzemplarz nie jest notowany w krajowych zbiorach, nie posiadają go też zbiory w Wiedniu i w Ermitażu. Dwudukat tego typu był w zagrabionym zbiorze malborskim i jest obecnie przechowywany w Moskwie.
Najładniejszy, absolutnie menniczy egzemplarz. Moneta tak starannie wybita oraz zachowana, że jej naturalny połysk menniczy na zdjęciach prezentuje się fantastycznie, jakość wykonania monety nie odbiega od lustrzanek III RP. Zdjęcie tego egzemplarza można znaleźć na okładce książki M. Kalenieckiego „Złote monety polskie na aukcjach światowych 1945-2002”.

Moneta z legendarnej kolekcji H. Karolkiewicza, lot 2376, sprzedanej w 2000 roku w Nowym Jorku. Pod opisem przedmiotu widnieje dopisek „This is undoubtedly one of the highest grade coins in the Baroque-style section of Mr. Karolkiewiczs collection” („Jest to niewątpliwie jedna z najładniejszych monet w sekcji barokowej kolekcji Karolkiewicza”).

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz, dużo połysku menniczego, końcówka blachy.

Kopicki 7698; Friedberg 35; CNG 379; H-Cz. 2534 R4; Kaleniecki s. 481
Stan zachowania: 1 (UNC)
Waga: 7,04 g Au
Średnica: 27,5 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.
3. Sprzedający zawiera z Organizatorem umowę pośrednictwa, która jest odrębna od postanowień niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji.
4. Aukcja odbędzie się w dniu 03.10.2015 r. w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 21, 00-132 Warszawa (Hotel Westin).
5. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe opisane w katalogu dostępnym na
www.aukcjamonet.pl, w którym znajdują się następujące informacje: dokładny opis, waga, wymiary oraz cena wywoławcza. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zaakceptowanie warunków niniejszej aukcji.
7. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
8. Osoby biorące udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji. Z okazanych dokumentów tożsamości Organizator dokona kserokopii, które zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z aukcją, na co biorący w niej udział wyrażają zgodę.
9. Licytujący przystępując do aukcji zobowiązani są do wykupienia numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny stanowi wadium. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od żądania wpłacenia wadium.
10. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe będące przedmiotem aukcji są własnością Organizatora albo osób trzecich.
11. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
12. Osoby biorące udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników.
13. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
14. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
15. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Potwierdzeniem Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Potwierdzenie Autentyczności stanowi dowód zakupu przedmiotu w nim opisanego. Dokument ten przeznaczony jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Potwierdzenia Autentyczności.
16. Cena monet, banknotów, odznaczeń, plakiet, medali, literatury oraz dokumentów wojskowych opisanych w katalogu, będących przedmiotem aukcji jest ceną szacunkową. Oszacowanie wartości przedmiotów dokonywane jest w oparciu o wcześniejsze notowania aukcyjne oraz wiedzę Organizatora.
17. Osoby biorące udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
18. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę drogą faksu, w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” za pośrednictwem platformy internetowej po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej o adresie http://www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego. Wraz z ofertą Licytujący przesyła do Organizatora kopię dowodu tożsamości w formie elektronicznej przez e-mail lub drogą faksu. W ofercie należy również wskazać numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane, oraz limit ceny, za którą Licytujący wyraża chęć nabycia tych przedmiotów. Warunkiem złożenia oferty w formie elektronicznej przez e-mail lub drogą faksu jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta Organizatora, oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz ze złożoną ofertą. Wskazane dokumenty należy przesyłać na adres e–mail Organizatora: [email protected] lub drogą faksu nr: + 48 22 620 97 61.
19. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od ceny wywoławczej określonej w katalogu.
20. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę organizacyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.
21. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę organizacyjną (dalej: Wynagrodzenie).
22. Organizator potrąca należną mu opłatę organizacyjną bezpośrednio z kwot przekazanych Organizatorowi zgodnie z punktem 26 niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji.
23. Obowiązek uiszczenia opłaty organizacyjnej stanowi odrębny przedmiot rozliczenia pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
24. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej przed zakończeniem aukcji.
25. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
26. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty
Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta
Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego
od zawartej umowy sprzedaży.
27. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia.
28. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a
Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
29. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
30. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych
przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
31. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku
zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja
polska.
32. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN: 87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
33. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
34. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
35. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.