PRÓBA ZŁOTO 20 złotych 1925 głowa kobiety "Polonia" NGC MS66 (MAX)

Premium Aukcja 26 ( 17 Października 2020 )

Cena wywoławcza:
100 000 PLN
Cena sprzedaży:
265 000 PLN
Przebicie:
+ 165 %
Aukcja zakończona

Projekt monety Antoniego Madeyskiego powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Mennice Państwową konkurs na wizerunek przyszłej złotej monety obiegowej. Sąd konkursowy w składzie znanych artystów: Wincentego Trojanowskiego, Zygmunta Otto, Wojciecha Jarzębowskiego oraz Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego Gustawa Soubise-Bisiera, Wiceprezesa Konrada Berezowskiego, dyrektora Mennicy Państwowej Jana Aleksandrowicza, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, Banku Polskiego i Ministerstwa Oświaty przyznał A. Madeyskiemu drugą nagrodę, zwyciężczynią została Z. Trzcińska-Kamińska z projektem przedstawiającym Bolesława Chrobrego.

„Polonia” na awersie posiada orła w koronie, liczbę 20 po obu stronach orła oraz słowo ZŁOTYCH pomiędzy jego szponami. Na rewersie znajduje się lewy profi l młodej kobiety w chuście okrywającej głowę oraz w opasce z koniczny, na tle kłosów pszenicy, u góry łukiem napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, z lewej 1925 R., po prawej małymi literami podpis autora ANT. MADAYSKI.

Rant gładki. Największe kontrowersje budziła nazwa monety ze względu na domysły związane z postacią na niej widniejącą. Potocznie często nazywano ją Jadwigą, Wandą, głową kobiety, czy też kobietą we wianku. Brak jednak podobnych wizerunków Królowej Jadwigi, na których pozbawiona by była monarszej korony skłonił autorów literatury fachowej do przyjęcia nazwy Polonia. Również osoba modelki nie jest jednoznacznie przedstawiana w materiałach źródłowych. Większość autorów przychyla się opinii, iż była to Janina z Żółtowskich Morstinowa (Cz. Horski, J. Chałupski), według konkurencyjnych teorii mogła to być siostrzenica projektanta Wanda SyrokomskaPetraźycka ( J. Strzałkowski).

Janina Żółtowska urodzona w 1895 roku w Kadzewie (powiat śremski), była żoną dramaturga i poety Ludwika Hieronima Morstina. Poliglotka władająca biegle francuskim, włoskim oraz angielskim była jednocześnie polską patriotką, zaangażowaną w szerzenie narodowej kultury i sztuki. Z A. Madeyskim poznali się we Włoszech, gdzie w następnych latach przebywała wraz z mężem pełniącym funkcje attache wojskowego. Rezultatem zachwytu nad jej urodą stał się projekt nowej monety oraz start autora w konkursie. J. Morstinowa w czasie okupacji wykazała się bohaterską postawą ukrywając licznych Żydów i Polaków przed niemieckim okupantem. Zmarła w 19 marca 1965 roku w Warszawie, podczas pogrzebu złożono na jej grobie anonimowy wieniec ze słowami „Wielkiej Opiekunce bezdomnych”.

Projekt A. Madejskiego nie doczekał się obiegowej emisji w złocie, został jednak z powodzeniem wykorzystany do wybicia licznych srebrnych monet o nominałach 2, 5 i 10 złotych. Próbna „Polonia” w złocie jest jedną z nielicznych złotych monet próbnych II RP o określonym nakładzie, nie budzącym wątpliwości w literaturze (W. Terlecki, J. Strzałkowski, A. Szwagrzyk, J. Parchimowicz), wybito ją w pięciu egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy wchodził w skład legendarnej kolekcji ostatniego króla Egiptu Faruka I.

Idealnie zachowany egzemplarz w najwyższej nocie gradingowej na świecie NGC MS66.

Prawdopodobnie jedyna szansa na zakup takiego egzemplarz.

Polecamy ekstremalnie rzadki numizmat do najlepszych kolekcji monet polskich.

Literatura:

1. J. Strzałkowski, Projekty monet polskich 1923-1938, Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki, Warszawa 1983.

2. J. Strzałkowski, Moneta i banknot w latach 1924-1925, wydawca J. Strzałkowski, Łódź 1990.

3. Cz. Horski, Profi l głowy kobiecej z lat 1932-1934, Biuletyn Numizmatyczny nr 39, Warszawa 1969.

4. W. Terlecki, Katalog monet polskich 1916-1958, Desa Arkady, Warszawa 1960.

5. J. Chałupski, Specjalizowany katalog monet polskich XX i XXI w – część druga, wydawca J. Chałupski, Sosnowiec 2008.

6. J. Parchimowicz, Monety Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, Nefryt, Szczecin 2010. P164e


Stan zachowania: NGC MS66 (MAX
Waga: Au
Średnica: 21 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 17.10.2020 r. w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa (hotel Raffles Europejski) oraz poprzez stronę www.aukcjamonet.pl
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane
6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.
8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na żywo (również on-line), zobowiązani są do wpłaty na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji Autentyczności.
14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.
16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z wyższymi notami.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl
18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w wysokości 18% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.
19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej: Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych).
20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przed zakończeniem aukcji.
21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.
23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.
25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska.
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN: 87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
Odbiorca: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk
29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.