Zygmunt III Waza. PÓŁTALAR 1632, Bydgoszcz - RZADKOŚĆ R7-R8

Premium Aukcja 26 ( 17 Października 2020 )

Cena wywoławcza:
80 000 PLN
Cena sprzedaży:
140 000 PLN
Przebicie:
+ 75 %
Aukcja zakończona

Aw.: Półpostać króla w koronie i zbroi z mieczem opartym o ramię i jabłkiem królewskim w dłoni. Na szyi łańcuch Orderu Złotego Runa. U dołu w napisie mała tarcza z herbem Półkozic, Hermolausa Ligęzy, podskarbiego wielkiego koronnego. W otoku: ·SIGIS.III.D.G.REX.POL.M.D&LIT.RVS.PRVS.IMASO✠•
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa, opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa, po bokach inicjały I – I (Jakub Jacobson), poniżej rozdzielona data 16-32. W otoku: ·SAM.LIV.NE.NO.SVE⊛GOT.VAD.Q.HR.REX·

Jedna z najrzadszych monet Zygmunta III Wazy, półtalar z ostatniego roku panowania. Półtalary Zygmunta III Wazy były bite w mennicy bydgoskiej w latach 1620, 1622 i w latach 1628 – 1632. W latach 1628-32 były wybijane półtalary normalne, wagi ok. 14,5 gram zwane też w epoce imperialnymi czy też cesarskimi.

Półtalary w polskiej numizmatyce to monety bardzo rzadkie. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że zarządcom mennic koronnych nie opłacało się bić „grubej” monety. Talary bić musieli, półtalary traktowali po macoszemu. Zajmując się talarami Wazów ponad 20 lat, obserwując aukcje polskie i zagraniczne jeszcze dłużej widziałem ich kilka tysięcy. Z moich notatek wynika, że stosunek oglądanych talarów do półtalarów Zygmunta III wynosi 15:1. Taka liczba niepodważalnie świadczy o rzadkości półtalarów. Ale zawsze są też tzw. rzadsze roczniki. Do tych najrzadszych należy właśnie rocznik 1632, ostatni rok panowania Zygmunta III Wazy.

W roczniku tym opisałem dwa typy. Typ P32.2 to prawdopodobnie unikat sprzedany na 2 aukcji Antykwariatu Pawła Niemczyka lot 67. W typie P32.1 opisałem 3 odmiany. P32.1.01 znany jest z aukcji Frankiewicza nr 259 i potem nie był widziany na aukcjach. Druga moneta z tej odmiany była /i prawdopodobnie jest dalej/ w Ermitażu. Nie znam zdjęcia tej monety, ale Emeryk Hutten Czapski rozumiejąc rzadkość tej monety, opisał ją bardzo dokładnie w niewydanej publikacji, której rękopis znajduje się w MN w Krakowie pod tytułem „Catalogue de la collection Imperiale de Ermitage de monnaies et medailles Polonaises” /patrz też artykuł z czytelni Antykwariatu Numizmatycznego M. Niemczyka/, że można ją było zakwalifikować.

Odmiana P32.1.02 to moneta z MNW-wa nr 2730/6943, prawdopodobnie ze zbioru Sobańskiego. Odmiana P32.1.03 to moneta z MN Kraków nr 13564 ze zbioru Emeryka Hutten-Czapskiego. Moneta z tej aukcji to druga moneta z tej odmiany, dodatkowo z tego samego stempla. Nadmieniam, że stan zachowania jej jest najlepszy ze wszystkich 5 monet typu P32.1.

Na koniec chciałbym wyjaśnić stopień rzadkości tych monet. Powinienem dać R8, ale licząc, że są jeszcze gdzieś zbiory, których właściciele posiadają takie perełki jak ta, asekuracyjnie napisałem R7-8. Komentarz o największego znawcy tematu talarów i półtalarów koronnych Zygmunta III Wazy - Jan Dostych.

Rzadkość R8 - nasz egzemplarz na awersie kropka rozpoczyna, a krzyżyk i kropka kończy napis otokowy. Na rewersie kropka rozpoczyna i kończy napis. W podręczniku J. Tyszkiewicza wyceniony był na 180 marek w złocie i zaopatrzony dodatkowo w znak zapytania, co było wskazówką dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety takiej w handlu nie spotkał.

Moneta po raz pierwszy na rynku numizmatycznym.

Wspaniale zachowany egzemplarz w delikatnej patynie. Jedyna szansa na zakup tak rzadkiego numizmatu – polecamy do najlepszych kolekcji!

Kopicki stary (nie notuje); Kopicki (nowy) 974 (R7) c.a; Kurpiewski 1558; Tyszkiewicz 180?; Dostych P32.1.03 (R7-R8)


Stan zachowania: 2+ (EF+)
Waga: 14,27 g Ag
Średnica: 37 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
2 000
200
5 000
500
10 000
1 000
50 000
2 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 17.10.2020 r. w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa (hotel Raffles Europejski) oraz poprzez stronę www.aukcjamonet.pl
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane
6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.
8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na żywo (również on-line), zobowiązani są do wpłaty na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji Autentyczności.
14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.
16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z wyższymi notami.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl
18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w wysokości 18% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.
19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej: Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych).
20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przed zakończeniem aukcji.
21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według stopni przebicia.
22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.
23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.
25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska.
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN: 87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
Odbiorca: Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk
29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.