Zygmunt lll Waza. Ort (18 groszy) 1612, Gdańsk

Aukcja 7 ( 23 Maja 2015 )

Cena wywoławcza:
1 500 PLN
Niesprzedane
Aukcja zakończona

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS 3 D G REX POL M D L R PR

Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Legendę rozpoczyna znak menniczy – Łapa niedźwiedzia.
W otoku: MONETA CIVIT GEDANENSIS 1612

Odmiana orta z kropką nad łapą niedźwiedzia.

Shatalin G12-1 R2
Stan zachowania: 2- (EF-)
Waga: 6,85 g Ag
Średnica: 29,0 mm
Kontakt podczas licytacji

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji "na żywo" lub pomocy w czasie aukcji:

Stopnie przebicia

CenaPrzebicie
1
10
200
20
500
50
1 000
100
10 000
1 000
100 000
10 000
+

Brak ofert dla tej aukcji !

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie Sprzedającym.
3. Sprzedający zawiera z Organizatorem umowę pośrednictwa, która jest odrębna od postanowień niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji.
4. Aukcja odbędzie się w dniu 23.05.2015 r. w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 21, 00-132 Warszawa (Hotel Westin).
5. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe opisane w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl, w którym znajdują się następujące informacje: dokładny opis, waga, wymiary oraz cena wywoławcza. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zaakceptowanie warunków niniejszej aukcji.
7. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.
8. Osoby biorące udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji. Z okazanych dokumentów tożsamości Organizator dokona kserokopii, które zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych z aukcją, na co biorący w niej udział wyrażają zgodę.
9. Licytujący przystępując do aukcji zobowiązani są do wykupienia numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny stanowi wadium. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od żądania wpłacenia wadium.
10. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe będące przedmiotem aukcji są własnością Organizatora albo osób trzecich.
11. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
12. Osoby biorące udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez pełnomocników.
13. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
14. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
15. Monety, banknoty, odznaczenia, plakiety, medale, literatura oraz dokumenty wojskowe, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Potwierdzeniem Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk. Potwierdzenie Autentyczności stanowi dowód zakupu przedmiotu w nim opisanego. Dokument ten przeznaczony jest do obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Potwierdzenia Autentyczności.
16. Cena monet, banknotów, odznaczeń, plakiet, medali, literatury oraz dokumentów wojskowych opisanych w katalogu, będących przedmiotem aukcji jest ceną szacunkową. Oszacowanie wartości przedmiotów dokonywane jest w oparciu o wcześniejsze notowania aukcyjne oraz wiedzę Organizatora.
17. Osoby biorące udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
18. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę drogą faksu, w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” za pośrednictwem platformy internetowej po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej o adresie http://www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego. Wraz z ofertą Licytujący przesyła do Organizatora kopię dowodu tożsamości w formie elektronicznej przez e-mail lub drogą faksu. W ofercie należy również wskazać numery i nazwy przedmiotów, które mają być licytowane, oraz limit ceny, za którą Licytujący wyraża chęć nabycia tych przedmiotów. Warunkiem złożenia oferty w formie elektronicznej przez e-mail lub drogą faksu jest wpłacenie wadium w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta Organizatora, oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz ze złożoną ofertą. Wskazane dokumenty należy przesyłać na adres e–mail Organizatora: [email protected] lub drogą faksu nr: + 48 22 620 97 61.
19. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od ceny wywoławczej określonej w katalogu.
20. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę organizacyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny, a w przypadku licytacji „na żywo przez Internet” opłata organizacyjna wynosi 15 %. Opłata zawiera podatek VAT.
21. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę organizacyjną (dalej: Wynagrodzenie).
22. Organizator potrąca należną mu opłatę organizacyjną bezpośrednio z kwot przekazanych Organizatorowi zgodnie z punktem 26 niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji.
23. Obowiązek uiszczenia opłaty organizacyjnej stanowi odrębny przedmiot rozliczenia pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
24. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej przed zakończeniem aukcji.
25. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia.
26. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży.
27. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia.
28. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.
29. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
30. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
31. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja polska.
32. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
PLN: 87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
USD: PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
33. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
34. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
35. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.